Privatumo taisyklės

Bendra informacija UAB „Baltic Model Management“ (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomai interneto svetainei http://www.balticmodel.com/ . Taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas: UAB “BALTIC MODEL MANAGEMENT”

Juridinio asmens kodas: 300014412

Buveinės adresas: Savanorių pr. 6A-1007, Vilnius

Tel. +370 5 210 9041

El. paštas: office@balticmodel.com

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose Taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokia informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Svetainėje http://www.balticmodel.com/lt/ Jūs užpildote anketą, kurioje pateikiate savo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, ūgį, krūtinės/liemens/klubų apimtis, adresą, telefono numerį, nuotraukas.

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Baltic Model Management paskyrą “Facebook” tinkle. 

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

-       Modelių agentūros veiklai, t.y. modelių pristatymas modelių rinkai.

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

-       Asmenims, kurie užsako modelių paslaugas arba tarpininkai dėl jų užsakymo;

-       Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

-       norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);

-       norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

-       Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;

-       Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslu. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime, kaip modelio, 10 metų nuo duomenų surinkimo arba kol galioja modelio veiklos sutartis (kuris terminas ilgesnis).

Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

-       Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

-       Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-       Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

-       Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

-       Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

-       Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Baigiamosios nuostatos Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Taisyklių versija visada pateikiama čia http://www.balticmodel.com/lt/ .

Dokumentas patvirtintas 2017 m. rugsėjo 4 d. vadovo įsakymu Nr. 17-9.

Paskutinį kartą Taisyklės peržiūrėtos 2017 rugsėjo 4 d.